Algemene voorwaarden Vaardige Advocaat BV

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere door Vaardige Advocaat BV, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 89076125, gevestigd en kantoorhoudende op het adres Kennemerplein 20, 2011 MJ te Haarlem, met btw-identificatienummer: NL 864871557B01, aanvaarde opdracht, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Vaardige Advocaat BV, echter ook ten behoeve van alle andere (rechts)personen/derden die voor Vaardige Advocaat BV werkzaam zijn/werkzaamheden verrichten en alle derden die bij de uitvoering door Vaardige Advocaat BV van enige opdracht zijn ingeschakeld.
 3. Alle opdrachten van de opdrachtgever worden geacht te zijn verstrekt aan, aanvaard door en uitgevoerd door Vaardige Advocaat BV. Dit geldt ook indien de cliënt een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De werking van de artikelen 7:404, 7:407, lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Vaardige Advocaat BV spant zich in de overeenkomst met de opdrachtgever met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Er is uitsluitend sprake van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting. Dit betekent dat de inhoud van elke vorm van een advies dat de cliënt ontvangt of behandeling van een gerechtelijke procedure of een arbitrage namens de cliënt, een inspanningsverplichting behelst en geen resultaatverplichting.
 5. De cliënt is gehouden alle informatie, feiten en omstandigheden en relevante stukken die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en volledig aan Vaardige Advocaat BV.
 6. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Er kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden door derden geen (vorderings)rechten worden ontleend.
 7. Zonder voorafgaande (uitdrukkelijke) schriftelijke toestemming van Vaardige Advocaat BV, is het de cliënt niet toegestaan de door de advocaat/Vaardige Advocaat BV of ingeschakelde derden, geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet door of met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, of te verspreiden in welke vorm dan ook. Dit verbod geldt ook voor de periode na beëindiging van de overeenkomst in welke vorm dan ook.
 8. Vaardige Advocaat BV kan voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelen. Bij het selecteren en het inschakelen een derde zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Iedere aansprakelijkheid van Vaardige Advocaat BV voor tekortkomingen van deze derden is geheel uitgesloten. Bij ziekte of vakantie af afwezigheid wordt Vaardige Advocaat BV/ de behandelende advocaat binnen dit kantoor, waargenomen door de heer mr. J.P. Groen, werkzaam voor het kantoor Schenkeveld Advocaten NV, locatie Hoorn en of de geschikte medewerker(s) van Schenkelveld Advocaten NV, onder leiding van mr.  J.P. Groen.
 9. Indien derden de toepasselijkheid van algemene voorwaarden bedingen waarbij bijvoorbeeld hun aansprakelijkheid is beperkt, dan worden deze algemene voorwaarden mede namens de opdrachtgever aanvaard. De voorwaarden gelden dan ook voor de opdrachtgever jegens Vaardige Advocaat BV, en tevens jegens de ingeschakelde derde(n).
 10. Het honorarium van Vaardige Advocaat BV wordt berekend op basis van een overeengekomen uurtarief vermenigvuldigd met het aantal bestede uren, tenzij uitdrukkelijk middels de opdracht een andere afspraak of afspraken worden gemaakt. Dit bedrag wordt – indien middels de overeenkomst van opdracht zelf niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, vermeerderd met BTW en 6.0% voor kantoorkosten.
 11. Indien ten behoeve van de opdrachtgever (vooraf) kosten moeten worden gemaakt, waaronder belaste of onbelaste verschotten, worden deze separaat in rekening gebracht en staan daarom geheel los van het honorarium.
 12. Bij aanvaarding en eventueel tijdens de uitvoering van de opdracht kan van de opdrachtgever een voorschot worden verlangd op de kosten en/of het honorarium, welk voorschot in depot kan worden gehouden ter verrekening met de einddeclaratie, terwijl hierover nimmer rente verschuldigd zal worden. Naast dit voorschot wordt (in beginsel maandelijks/periodiek) het honorarium, vermeerderd met de kantoorkosten, eventuele overige kosten en btw in rekening gebracht.
 13. De declaratie dient binnen 14 kalenderdagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege direct in verzuim is, zonder dat hij in gebreke gesteld hoeft te worden. Na het verstrijken van de genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd wegens debiteurverzuim van 1,8% per maand.
 14. Indien tijdige betaling uitblijft, is Vaardige Advocaat BV gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Vaardige Advocaat BV is niet aansprakelijk voor schade, materieel of immaterieel of gevolgschade die als gevolg hiervan ontstaat.
 15. Vaardige Advocaat BV bezit niet over een stichting Derdengelden.
 16. Indien als gevolg van de uitvoering van de opdracht door Vaardige Advocaat BV of ingeschakelde derde(s) onverhoopt schade mocht ontstaan blijft iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval zal worden uitbetaald door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het minimale bedrag dat onder die verzekering als eigen risico geldt. Op verzoek kan inzage in de polis worden verleend.
 17. Vaardige Advocaat BV is verzekerd bij Markel Insurance SE , ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71616616, gevestigd en kantoorhoudende op het adres Westerlaan 18, 3016 CK te Rotterdam. Vaardige Advocaat BV is verzekerd onder polisnummer 271459.
 18. Mocht er om wat voort reden dan ook - krachtens deze verzekering - geen uitkering plaatsvinden, dan blijft iedere aansprakelijkheid beperkt tot het voor de specifieke (deel)opdracht gedeclareerde honorarium in desbetreffende specifieke zaak, uitsluitend, in het desbetreffende kalender jaar. In elk geval is iedere aansprakelijkheid in dat geval – dat de beroepsaansprakelijkheid onverhoopt niet uitkeert en recht bestaat op het gedeclareerde honorarium in dat kalander jaar -  beperkt tot een maximum van € 5.000 voor de totale aanspraak.
 19. Indien een handelen of nalaten dat aanleiding zou kunnen geven tot aansprakelijkheid, niet binnen een jaar, 12 maanden, na constatering ervan, schriftelijk is gemeld, dan leidt dit tot verval van recht. In ieder geval vervalt het recht om de schade in rechte te vorderen binnen een termijn van 2 jaar, nadat de opdrachtgever de handeling die tot aansprakelijkheid had kunnen leiden of het nalaten wat tot aansprakelijkheid kunnen leiden, in alle redelijkheid had kunnen ontdekken/ ermee bekend was geraakt.
 20. Vaardige Advocaat BV kan alsdan niet meer aansprakelijk worden gehouden voor elke vorm van schade.
 21. Vaardige Advocaat BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, bedrijfsschade en omzetschade.
 22. Vaardige Advocaat BV/de behandelende advocaat/advocaten, ingeschakelde derden, behouden zich het recht voor om de opdracht door een waarnemer buiten het eigen kantoor te laten uitvoeren. De opdrachtgever kan dit uitsluitend weigeren indien de opdrachtgever daarvoor gegronde redenen heeft. In dat geval kan de betrokken advocaat zich terugtrekken dan wel een andere waarnemer aanbevelen. De betrokken advocaat kan zich conform de geldende gedragsregels voor advocaten terugtrekken.
 23. De klachtenregeling die de interne klachtenprocedure beschrijft ligt ter inzage op het kantoor en kan desgevraagd worden toegezonden en is tevens kosteloos te downloaden op de website van Vaardige Advocaat BV via de volgende link: www.vaardigeadvocaat.nl
 24. Vaardige Advocaat BV streeft ernaar de interne klacht constructief te behandelen conform de interne klachtenregeling. Indien dat onverhoopt niet tot het gewenste resultaat leidt, is de rechtbank Noord-Holland, afdeling Privaatrecht, team kantonzaken, de onafhankelijke instantie die de externe klacht afhandelt.
 25. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Vaardige Advocaat BV is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland, plaats Haarlem.