Aanbestedingsrecht en contractenrecht (verbintenissenrecht)

Publieke organisaties en semi publieke organisaties (publiekrechtelijke instellingen), hebben in veel gevallen te maken met het aanbestedingsrecht. De Europese wetgeving hieromtrent (Europese richtlijnen) zijn in Nederland geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012. Daarnaast gelden er aanbestedingsbeginselen. Bij een aanbestedingsplichtige opdracht, werken, (civieltechnisch of bouwkundig) (leveringen of diensten) dient de aanbestedende dienst bijvoorbeeld transparant te handelen. Alle eisen moeten voor de normaal oplettende inschrijver duidelijk zijn. Risico of favoritisme moet voorkomen worden, alle inschrijvers moeten ook gelijk worden behandeld. De eisen die gesteld worden moeten in verhouding staan tot de opdracht die ingekocht wordt (het proportionaliteitsbeginsel). Zowel voor als tijdens de aanbesteding is mr. K.G.O. Afriyieh vaak betrokken als adviseur en vormt tevens de vraagbaak voor zijn cliënten. Omdat er doorgaans 20 dagen openstaan voor inschrijvers/gegadigden, die het oneens zijn met de beslissing die de aanbestedende dienst neemt, worden de meeste aanbestedingsgeschillen middels een kort geding beslecht. Neem gerust contact op als u hierover vragen heeft of advies nodig heeft.

Na de aanbestedingsfase dienen afspraken die contractueel gemaakt zijn nagekomen te worden. Dit is ook het geval bij een particulier of een particuliere organisatie die weliswaar niet aanbestedingsplichtig is en direct met een andere partij contract afsluit. Wat als één van de partijen de afspraken niet nakomt? Wat kan de andere partij doen? Wat als de andere partij schade lijdt door een partij die weliswaar geen contractspartij is? Denk hierbij aan een onderaannemer die het belang van de opdrachtgever niet waarborgt.

Vastgoed- en bouwrecht

Vastgoedrecht gaat over wet- en regelgeving ten aanzien van koop- en verkoop van onroerende zaken. Denk hierbij aan de koop- en verkoop van een woning of een bedrijfspand. Wat als één van de partijen de afspraken niet nakomt? Denk ook aan huur- en verhuur van een woning of een bedrijfsruimte (artikel 7:290 of artikel 7:230a BW). In plaats van koop en verkoop kunnen er ook contracten bestaan over het bouwen van een woning, bedrijfsruimten of werkzaamheden aan de openbare ruimte, denk hierbij aan de aanleg van een fietspad, rotondes, vervanging van riolering, baggerwerkzaamheden, openbaar groen, planten van bomen, herinrichten van een gebied, enzovoorts (UAV of UAV-GC contracten, bouwteam, resultaatgericht samenwerken, Standaard RAW-bestekken). Dit valt onder de noemer bouwrecht.

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht is een speciaal rechtsgebied binnen het bestuursrecht (onderdeel van het publiekrecht). Het betreft regels die gelden voor projecten in de fysieke leefomgeving. Als er bijvoorbeeld een woningbouw gerealiseerd moet worden, moet dat binnen het bestemmingsplan passen. Als dat niet zo is, kan er soms afgeweken worden van het bestemmingsplan of buitenplans worden afgeweken. Beslissingen hieromtrent worden door een bestuursorgaan genomen, doorgaans het college van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente. Tegen diverse beslissingen kunt u als belanghebbende doorgaans in bezwaar, beroep en zelfs in hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In strijd handelen met wet- en regelgeving binnen het omgevingsrecht, bijvoorbeeld bouwen zonder een omgevingsvergunning of het verhuren van een woning aan arbeidsmigranten zonder de vereiste vergunning, denk hierbij aan een omzettingsvergunning bij kamergewijze verhuur, kan leiden tot handhaving. Het bestuursorgaan heeft immers de beginselplicht tot handhaving. Maar als u wel een vergunning heeft maar in strijd handelt met de vergunning, kan een derde ook een handhavingsverzoek indienen. Het bestuursorgaan moet in dat geval handhavend optreden, uitzonderingen daargelaten. Ook zou een verleende omgevingsvergunning ingetrokken kunnen worden, tegen dat besluit zou u op kunnen komen.